ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.KSU.2023.RPO

  • by

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż w miejscu docelowym zestawu wyposażenia dodatkowego w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Zamówienie zaplanowane zostało również w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Dokończenie rozbudowy Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach niniejszego zapytania, zamówienie zostało podzielone na pięć odrębnych części, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 2a.
Zamawiający informuje, że będzie dopuszczał realizację wskazanych wyżej części zamówienia (część I, II, III, IV i V – zgodnie z opisaną specyfikacją) – przez różnych Wykonawców. Oznacza to, że możliwe jest składanie ofert częściowych, tj. obejmujących jedną lub kilka z w/w części

Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

· Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

· strona Zamawiającego:

www.ksuc.pl

Termin składania ofert: 22 czerwca 2023.

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 28 lipca 2023.

UWAGA! Zmiana załącznika nr 2a w zakresie cz. II postępowania – korekta parametrów w poz. 9 i 10

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi: