Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

Współpracujemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadząc rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Celem prowadzonego programu rehabilitacji leczniczej jest przywrócenie zdolności do pracy osobom , które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególoności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania i z powrotem refunduje ZUS do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Rehabilitacja w ośrodku trwa 24 dni.

  • Rehabilitacja lecznicza schorzeń narządu głosu
  • Rehabilitacja lecznicza schorzeń narządu ruchu