ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2. KSU.2022.RPO

  • by

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2. KSU.2022.RPO

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż w miejscu docelowym kompletu sprzętu i wyposażenia medycznego, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa  Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

 Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2023 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego

UWAGA, zmiana terminu składania ofert na 13.02.2023 godz. 10:00

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego są:

Karolina Ciechońska (Tel. 695-846-262, k.ciechonska@ksuc.pl) lub Wojciech Marjański (Tel. 883-639-238, w.marjanski@ksuc.pl ).

UWAGA! Zmiana treści załącznika nr 4 – wzór umowy.

Załączniki: