ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

  • by

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje udzielenie zamówienia zakup, dostawę i montaż kompletu sprzętu i wyposażenia medycznego, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa  Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 W związku z powyższym Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza cenowego (załącznik nr 1) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email.

Informacje cenowe należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email k.ciechonska@ksuc.pl lub złożyć osobiście w biurze Projektu (Ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek) do dnia 14.12.2022 roku do godz. 12:00.