• by

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o. o. w Ciechocinku otrzymał dofinansowanie w kwocie 317 024,28 zł w ramach projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu, z którego dofinansowano projekt, była pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Instytucją pośredniczącą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.