• by
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Oddziału
Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót
budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i
instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa
 Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób
starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

*Budynek objęty niniejszym postępowaniem zaprojektowany został jako obiekt
klasy 1264 świadczący usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i
pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych*.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności
na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie
zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania
najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów.