RODO

Klauzula informacyjna dla klientów i pacjentów KSU Sp. z o.o. w Ciechocinku

Szanowni Państwo,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku, zwany dalej: „Administratorem”, z którym może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek lub telefonując pod numer: 797 003 605. Pod tym samym adresem i numerem telefonu może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych w KSU Sp. z o.o. w Ciechocinku.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń realizowanych przez KSU Sp. z o.o. w Ciechocinku. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm.). Przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy powyższe cele.
 2. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jak również z ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz jest zgodny z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa: na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także zgodnie z realizowanymi celami działania firmy, w tym w celach statystycznych i sprawozdawczych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, pod warunkiem, że nie koliduje to z przepisami prawa oraz z uregulowanymi prawnie świadczeniami placówki. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Teren KSU Sp. z o.o. jest objęty monitoringiem wizyjnym, rejestrowanym na serwerach firmy, realizowanym w ramach prawnie uzasadnionego interesu. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie KSU Sp. z o.o., przechowywane nie dłużej niż 30 dni. Monitoring może zostać udostępniony wyłącznie na pisemny wniosek organów uprawnionych.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1

1 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych gości i pacjentów Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o.o. w Ciechocinku Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek.
  Dane kontaktowe: Telefon: 797 003 619 e-mail: sekretariat@ksuc.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych
  Dane kontaktowe: Alina Matlakiewicz e-mail: sekretariat@ksuc.pl
  Telefon 797 003 605