Przetargi UE

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa  Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Budynek objęty niniejszym postępowaniem zaprojektowany został jako obiekt klasy 1264 świadczący usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzą zarówno prace w obrębie bryły budynku, jak i na zewnątrz – zagospodarowanie terenu i instalacje zewnętrzne.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

 
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Inne miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253085

Zapytanie ofertowe nr 1.KSUC.2020.RPO

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy – zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 2A -Projekt budowlany – zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 2B -Projekt wykonawczy – zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik 2 C – PRZEDMIARY

Załącznik nr 2D – pozwolenie na budowę

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – zapytanie nr 1.KSU.2020.RPO – korekta 22.07.2020

Zapytanie ofertowe nr 1.KSUC.2020.RPO – aktualizacja w zakresie terminu składania ofert

Pytanie Oferenta nr 1 z dn. 10.07.2020 i odpowiedź Zamawiającego

Pytania Oferenta z dn. 16.07.2020 i odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie Oferenta z dn. 22.07.2020 i odpowiedź Zamawiającego

 Termin składania ofert – 24 lipca 2020, do godz. 8:00

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH POSTĘPOWANIA NR 1.KSU.2020.RPO 

1.KSU.2020.RPO – informacja o wyborze wykonawcy – 11.08.2020