ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.KSU.2022.RPO

  • by

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na *dokończeniu inwestycji polegającej na ****rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim*, poprzez dokończenie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. /RozbudowaKolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych/,//współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz z aktualizacją z 16 grudnia 2021.

 Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

·Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

·strona Zamawiającego www.ksuc.pl <http://www.ksuc.pl/>

Załączniki:

1.1. Formularz ofertowy– Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2

3.Dokumentacja budowlana :

a) projekt budowlany i wykonawczy – link do wersji elektronicznej – Zał. 2A:

Załącznik nr 2A http://zimbra.modoarchitektura.pl/index.php/s/JpBWejqraGwbbze

b) Przedmiar – Zał. 2 B

c) Pozwolenie na budowę- Zał. 2C,

d) Inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac – Załącznik 2D).

4.Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3

5.Wzór umowy – Załącznik nr 4